1 Taiteen perusopetuksen tehtävä

1.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä

Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Kehittää oppilaan valmiutta itsenäiseen ajatteluun, havaintokyvyn, mielikuvituksen ja luovuuden kehittämiseen.

1.2 Kuvataidekoulun arvot

Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksen keskiössä on lähimmäinen, toisen ihmisen huomioiminen ja kunnioittaminen. Kuvallisten tehtävien ja

tekemisen kautta oppilailla vahvistuu käsitys kunkin ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvosta niin yksilö-, kuin yhteisötasolla. Tatavuun perusarvoihin kuuluu kunnioittaa jokaisen työtä ja työskentelyä. Kun opetuksessa huomioidaan erilaisuuden ja eri sukupuolten välinen tasa-arvo, kunnioitus erilaisen taustan omaavaan vahvistuu.

Taidekoulu Tatavuun opetus tukee ihmisenä kasvamista, vahvistaa oppimisen ja ajattelun taitoja sekä kehittää luovuutta. Kun kuvataiteen opetukseen arvopohja kiinnittyy esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymyksiin, lapset oppivat erottamaan ja arvottamaan mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksen arvoja noudattaen Taidekoulu Tatavuussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

Taidekoulu Tatavuun kuvataidekasvatus tukee oppilaan persoonallisuuden kasvua, tietojen ja taitojen kehittymistä. Luovuuden kehittäminen on yksi Taidekoulu Tatavuun kuvataideopetuksen perusajatuksista, samoin oman taiteellisen identiteetin ja kuvallisen kielen löytämisen vahvistaminen. Taidekoulu Tatavuun opetus auttaa oppilaita ymmärtämään ja säilyttämään niin suomalaista kuin omaa paikalliskulttuuria, sekä kehittämään kulttuuria nykytaiteen hengessä. Rakennetun ympäristön lukutaitoon liittyy kiinteästi perinne-, ja arkkitehtuurikasvatus. Lapset ja nuoret oppivat itseään lähellä olevien kulttuurisesti merkittävien esineiden, talojen, pihapiirien, luonnon ja niihin liittyvien tarinoiden kautta ymmärtämään omaa kulttuuriperintöä. Oppilaat näkevät suomalaisen kulttuurin merkityksen ja arvon maailmanlaajuisella tasolla, kun se integroituu kansainväliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen. Eri kulttuurien arvostaminen ja ymmärtäminen avautuu taidehistoriaan ja mytologiaan yhdistyvien tarinoiden ja kuvallisten tehtävien kautta. Taiteen perusopetus avaa uusia tapoja nähdä ja ymmärtää taidetta ja kulttuuria, sekä niiden sisältämiä kokonaisvaltaisia merkityksiä alati muuttuvan maailman keskellä.

Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelman perusteet rakentuvat arvopohjalle, jossa ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitus on opetuksen sisällössä. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Kansalaisaktiivisuus ja vastuulliset kannanotot taidetehtävien pohjana vahvistavat oppilaiden käsitystä moraalista ja sen merkitystä hyvän ja toimivan yhteiskunnan perusrakenteena.

1.3 Oppimiskäsitys

Taidekasvatus kumpuaa kysymyksistä, joihin yhdessä etsitään visuaalisia vastauksia. Opetuksen keskiössä on lapsen omien ajatusten ja ideoiden arvostaminen ja tukeminen. Opettajien ja oppilaiden kannustava palaute rohkaisee ja vahvistaa itsetuntoa, jolloin usko omiin taitoihin vahvistuu. Se luo tyytyväisyyttä elämän eri aloille. Samoin kynnys hakeutua taidealan opintoihin on luontevaa, kun taiteellinen ajattelu on sisäänrakennettu, se on osa kokonaisvaltaista ajattelua. Kuvallisen ilmaisun keinot auttavat käsittelemään tunteita ja ymmärtämään usein hektistä ja visuaalisten virikkeiden maailmaa. Taide rauhoittaa ja antaa tilaa henkiselle kasvulle.

Taidekoulu Tatavuun opettajat pyrkivät olemaan yhteydessä säännöllisesti myös lasten vanhempiin, kasvattajiin, jotta kokonaisvaltainen lasten hyvinvointi ja taiteen äärellä oppiminen mahdollistuu.

Taidelähtöisyys, erilaiset kulttuurivierailut ja näyttelykäynnit ovat oleellinen osa Tatavuun taiteen perusopetusta, joihin myös vanhemmat voivat osallistua.

Taidekoulu Tatavuussa vahvistetaan lapsen oma-aloitteisuutta ja omien taiteellisten ideoiden tuottamista ja autetaan toteutuksessa. Oppilas on aktiivinen toimija, opettaja kimmokkeen antaja ja opastaja. Opettaja ei anna valmista tekemisen mallia tai ideaa, jonka kaikki toteuttavat, vaan opetuksen ytimessä on yksilön omat kokemukset ja ideat. Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan taivoitteitensa mukaan itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kokeiluihin ja kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa, samoin eri aistien käyttö ja kehollisuus, ovat kaiken oppimisen kannalta olennaisia.

Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, tekemällä oppimista. Opetus vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

1.4 Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

Taidekoulu Tatavuu järjestää opetusta kuvataiteissa.

Taidekoulu Tatavuun ylläpitäjän, Soukan Taideseura ryn hyväksymä

opetussuunnitelma turvaa Opetushallituksen ohjeiden mukaisen mahdollisuuden yleisen oppimäärän suorittamiseen kaikille Taidekoulu Tatavuussa aloittaneille.

Taidekoulu Tatavuun opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Taidekoulu Tatavuussa tapahtuva taiteen perusopetus on joustavaa ja oppilaitoksen tarjoaman kuvataiteen ala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Lukukauden pituus on syksyllä ja keväällä kumpanakin 16 viikkoa. Osa opetuksesta voidaan kuitenkin toteuttaa tiivistettynä myös koulun järjestämillä leireillä vuoden aikana.

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen.

Yleisen oppimäärän opinnot eri taiteenalaoilla muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Yhteisten opintojen ja teemaopintojen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä varhaisiän kasvatuksen yleiset tavoitteet määritellään näissä opetussuunnitelman perusteissa taiteenalaoittain.

Koulutuksen järjestäjä, Soukan Taideseura määrittelee yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdolliset varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden opetustunti on 45 minuuttia.

Yhteisiä opintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuudesta päättää koulutuksen järjestäjä. Opetus muodostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta, opintopolusta (5.1).