STS / TATAVUU – OPS 2020 =>

STS ry. / Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelma 2020

1 Taiteen perusopetuksen tehtävä

1.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä
Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, oppia tulkitsemaan kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan taitoja ja tietoja sekä harjoittelee niiden käyttöä omassa ilmaisussaan. Tavoitteena on kehittää oppilaan valmiutta itsenäiseen ajatteluun ja havainnointiin sekä mielikuvituksen ja luovuuden tuottamiseen.

1.2 Kuvataidekoulun arvot
Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksen keskiössä on lähimmäinen, toisen ihmisen huomioiminen ja kunnioittaminen.
Yhteisöllisyys: Kuvallisten tehtävien ja tekemisen kautta oppilailla vahvistuu käsitys kunkin ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvosta niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Tatavuun perusarvoihin kuuluu kunnioittaa jokaisen työtä ja työskentelyä. Opetuksessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo, kulttuurinen kunnioitus sekä yhdenvertaisuus.
Eettisyys: Taidekoulu Tatavuun opetus tukee ihmisenä kasvamista, vahvistaa oppimisen ja ajattelun taitoja sekä kehittää luovuutta. Kun kuvataiteen opetukseen arvopohja kiinnittyy esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymyksiin, lapset oppivat erottamaan ja arvottamaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksen arvoja noudattaen Taidekoulu Tatavuussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.
Luovuus: Taidekoulu Tatavuun kuvataidekasvatus tukee oppilaan persoonallisuuden kasvua, tietojen ja taitojen kehittymistä. Luovuuden kehittäminen on yksi Taidekoulu Tatavuun kuvataideopetuksen perusajatuksista, samoin oman taiteellisen identiteetin ja kuvallisen kielen löytyminen ja sen vahvistaminen.
Kulttuurinen kasvatus: Taidekoulu Tatavuun opetus auttaa oppilaita ymmärtämään ja säilyttämään niin suomalaista kuin omaa paikalliskulttuuria, sekä kehittämään kulttuuria nykytaiteen hengessä. Rakennetun ympäristön lukutaitoon liittyy kiinteästi perinne- ja arkkitehtuurikasvatus. Lapset ja nuoret oppivat itseään lähellä olevien kulttuurisesti merkittävien esineiden, talojen, pihapiirien, luonnon ja niihin liittyvien tarinoiden kautta ymmärtämään omaa kulttuuriperintöä. Oppilaat näkevät suomalaisen kulttuurin merkityksen ja arvon maailmanlaajuisella tasolla, kun se integroituu kansainväliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen. Eri kulttuurien arvostaminen ja ymmärtäminen avautuu taidehistoriaan ja mytologiaan yhdistyvien tarinoiden ja kuvallisten tehtävien kautta. Taiteen perusopetus avaa uusia tapoja nähdä ja ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä kokonaisvaltaisia merkityksiä alati muuttuvan maailman keskellä.
Vastuullisuus: Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelman perusteet rakentuvat arvopohjalle, jossa ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitus on opetuksen sisällössä. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Kansalaisaktiivisuus ja vastuulliset kannanotot taidetehtävien pohjana vahvistavat oppilaiden käsitystä moraalista ja sen merkitystä hyvän ja toimivan yhteiskunnan perusrakenteena.

1.3 Oppimiskäsitys
Taidekasvatus kumpuaa kysymyksistä, joihin yhdessä etsitään visuaalisia vastauksia. Opetuksen keskiössä on lapsen omien ajatusten ja ideoiden arvostaminen ja tukeminen.
Opettajien ja oppilaiden kannustava palaute rohkaisee ja vahvistaa itsetuntoa, jolloin usko omiin taitoihin vahvistuu. Se luo tyytyväisyyttä elämän eri aloille. Kynnys hakeutua taidealan opintoihin on luontevaa, kun taiteellinen ajattelu on sisäänrakennettu. Kuvallisen ilmaisun keinot auttavat käsittelemään tunteita ja ymmärtämään usein hektistä ja visuaalisten virikkeiden maailmaa.
Taide rauhoittaa ja antaa tilaa henkiselle kasvulle.
Taidekoulu Tatavuun opettajat pyrkivät olemaan yhteydessä säännöllisesti lasten huoltajiin, jotta kokonaisvaltainen lasten hyvinvointi ja taiteen äärellä oppiminen mahdollistuu.
Taidelähtöisyys, erilaiset kulttuurivierailut ja näyttelykäynnit ovat oleellinen osa Tatavuun taiteen perusopetusta. Huoltajat voivat osallistua myös vierailuihin sovitusti.
Taidekoulu Tatavuussa vahvistetaan lapsen oma-aloitteisuutta ja omien taiteellisten ideoiden tuottamista ja autetaan toteutuksessa. Oppilas on aktiivinen toimija, opettaja kimmokkeen antaja ja opastaja. Opettaja ei anna valmista tekemisen mallia tai ideaa, jonka kaikki toteuttavat, vaan opetuksen ytimessä on yksilön omat kokemukset ja ideat. Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteidensa mukaan itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kokeiluihin ja kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa, eri aistien käyttö ja kehollisuus, ovat oppimisen kannalta olennaisia.
Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetuksessa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista, tekemällä oppimista. Opetus vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja hyvän elämän rakentamista.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

1.4 Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
Taidekoulu Tatavuu järjestää opetusta kuvataiteissa.
Taidekoulu Tatavuun ylläpitäjän, Soukan Taideseura ry:n, hyväksymä opetussuunnitelma turvaa Opetushallituksen ohjeiden mukaisen mahdollisuuden yleisen oppimäärän suorittamiseen kaikille Taidekoulu Tatavuussa aloittaneille.
Taidekoulu Tatavuun opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttamisen. Taidekoulu Tatavuussa tapahtuva taiteen perusopetus on joustavaa ja oppilaitoksen tarjoaman kuvataiteen ala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Lukukauden pituus on syksyllä ja keväällä kumpanakin 16 viikkoa. Osa opetuksesta voidaan kuitenkin toteuttaa tiivistettynä myös koulun järjestämillä leireillä lukuvuoden aikana.
Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen.
Yleisen oppimäärän opinnot eri taiteenalaoilla muodostuvat taiteenalan yhteisistä opinnoista ja teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Yhteisten opintojen ja teemaopintojen valtakunnalliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä varhaisiän kasvatuksen yleiset tavoitteet määritellään näissä opetussuunnitelman perusteissa.
Koulutuksen järjestäjä, Soukan Taideseura ry, määrittelee yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mahdolliset varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden opetustunti on 45 minuuttia.
Yhteisiä opintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuudesta päättää koulutuksen järjestäjä. Opetus muodostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta, opintopolusta (5.1)

2 Opetuksen toteuttaminen

2.1. Oppimisympäristö
Taidekoulu Tatavuun oppimisympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuudet taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Oppimisympäristön valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet ja erilaiset yhteistyön mahdollisuudet.

2.2 Kuvataidekoulun toimintakulttuuri
Taidekoulu Tatavuun toimintakulttuurin perusta on taiteen tekemisen kautta uuden oppimisessa ja löytämisessä. Omista oivalluksista kumpuaa oppimisen ja tekemisen ilo. Kun se yhdistyy mielikuvitukseen, rohkeus omiin ideoihin ja kokeiluihin vahvistuu. Lapsen ja nuoren kehityksen ja kokemuksellisuuden huomioon ottava kasvatuskulttuuri tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia.
Tatavuun opetuksen keskiössä, vuorovaikutuksessa on aito kohtaaminen ja lähimmäisen huomioiminen. Yhteisön jäseniä kuunnellen luodaan omannäköistä taidekulttuuria ja kuvataideopetusta. Kokeilevassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä myös epäonnistumiset ovat osa oppimista ja taiteellista kehittymistä. Taidetekniikoiden ja materiaalien valinnoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen ohjaama elämäntapa.
Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen, kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. Kulttuurien monimuotoisuus ja kielitietoisuus sekä toiminnan läpinäkyvyys luo vahvan pohjan taiteelliselle toimintakulttuurille. Arviointi ja rakentava vuorovaikutus on osa oppilasyhteisön sisäistä, huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä.
Tatavuun toimintakulttuurin perusta on pedagogiikan ja kuvataiteenalan osaamisen kehittämisessä. Siihen liittyy oleellisesti oppilaitoksen johtaminen, arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi.

2.3 Kuvataidekoulun toiminta-ajatus
Taidekoulu Tatavuu järjestää tavoitteellista tasolta toiselle etenevää taiteenperusopetusta lapsille ja nuorille.
Taiteen perusopetus on laajuudeltaan yleisen oppimäärän mukainen. Opetus on monipuolista, sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus on suunnattu 7-16-vuotiaille. Koulu järjestää myös valmentavaa opetusta alle kouluikäisille, 4-6- vuotiaiden opetus on varhaisiän taidekasvatusta.
Taidekoulu Tatavuu on keskittynyt opetuksessa kuvataiteisiin.
Taidekoulu Tatavuun perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen koulutukseen.
Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetus rakentuu moniarvoisen ja alati uudistuvan kulttuuriperinnön ymmärtämiseen ja vaalimiseen. Oppilasta vahvistetaan omaehtoiseen taideilmaisuun ja tulkintaan sekä arvioimaan omia taitojaan. Oppilaiden luova ajattelu ja yhteisöllisyys vahvistuvat oppilaiden keskinäisessä ja opettajan kanssa käydyssä dialogissa. Tatavuun taidekasvatus pyrkii tukemaan oppilaan identiteetin kokonaisvaltaista rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä taiteen keinoin.
Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti, tulevaisuudessa myös kansainvälisesti.
Taidekoulu Tatavuun kuvataideopettajat ohjaavat omalla aktiivisella toiminnallaan taiteen ymmärtämistä. Pedagogiikalla pyritään antamaan oppilaille kokemus turvallisuudesta, luotettavuudesta, läsnäolosta, kärsivällisyydestä, keskittymisen taidosta, suunnitelmallisuudesta, terveestä minästä, realismista, myötätunnosta, hyvän elämän ajatuksesta – kaikesta siitä mikä vahvistaa lapsen ja nuoren omia elämäntaitoja.
Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet ja erilaiset yhteistyön mahdollisuudet.

3 Henkilökohtaisen opetussuunnitelman tarjoaminen

Mikäli oppilas haluaa visuaalisten alojen jatko-opintoihin, hänelle voidaan laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma. Henkilökohtainen opetussuunnitelma voidaan laatia myös tapauksissa, jossa oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelman mukaisesti. Henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opiskelijan opintojen kesto, tavoitteet ja sisällöt. Henkilökohtainen opetussuunnitelma laaditaan ohjaavan opettajan kanssa.

4 Oppimäärän yksilöllistäminen

Tarvittaessa Taidekoulu Tatavuun opetussuunnitelmassa käytetään menettelytapoja, joiden avulla voidaan yksilöllistää oppimäärää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä.
Jos oppimäärä yksilöllistetään, menettelyt dokumentoidaan koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Oppilaalle laaditaan tällöin henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Yksilöllistäminen tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn yksilöllistämistä. Yksilöllistäminen tehdään niin, että oppilas kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoja, mikäli huomataan, että se olisi oppilaan etu sen hetkisessä elämäntilanteessa.

5 Valmentavat opinnot ja opintokokonaisuudet

5.1 Varhaisiän taidekasvatus (ikäkaudet 4-6-vuotiaat) sisältää 11 toisiinsa liittyvää opintokokonaisuutta:

1) kohtaamiset 2) kosketukset 3) kerrokselliset 4) leikilliset 5) tiedolliset 6) mielikuvitukselliset 7) moniaistiset 8) ryhmikset 9) sanalliset 10) taidolliset 11) digitaaliset

Taidekoulu Tatavuun varhaisiän kuvataidekasvatus lähtee lapsen omasta elämysmaailmasta, siihen liittyvistä asioista ja visuaalisista kohtaamisista, niin tutuista kuin kuvataidekoulussa esille nousseista. Kohtaamisten rinnalle tulee kosketus erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Pienen ja suuren hahmottamista ja eroa harjoitellaan. Kohtaamiset ja koskettamiset vahvistuvat kerroksellisesti erilaisten kuvataidetehtävien kautta.
Taidetta lähestytään leikinomaisin keinoin eri opintokokonaisuuksissa. Kun musiikki, draama ja leikki linkittyvät luontevasti kuvataiteeseen, lapsen kulttuurinen ymmärrys kehittyy ja avartuu. Leikki kulkee läpi koko Tatavuun varhaisän kuvataidekasvatuksen. Leikin ja erilaisten kohtaamisten kautta lapsen itseilmaisu ja luottamus toisiin, niin opettajiin kuin oppilaisiin, vahvistuu. Tatavuun varhaisiän kuvataideopetuksen keskiössä pedagogiikkana on tietoon yhdistyvät kuvataidetehtävät, jotka juurruttavat lasta nähdyn, kuullun, kerrotun ja koetun kautta tieteen ja taiteen tielle. Kaikkeen liittyy aina mielikuvitus. Erilaisten toisiinsa linkittyvien opintokokonaisuuksien kautta lapsi harjaantuu tutkivaksi, kokeilevaksi ja taiteiden välisiä työskentelytapoja hyödyntäväksi aktiiviseksi toimijaksi, pikkutaiteilijaksi. Kaikkia aisteja vahvistavien kuvallisten tehtävien ja harjoitusten kautta opitaan uutta maailmasta.
Ryhmässä työskennellessä lapsi oppii sosiaalisuutta, jakamista ja rakentamaan kuvallisia ja tarinallisia teoksia. Kuvan sanallistaminen on lapselle luontevaa. Lapsen vapaata kuvallista kerrontaa vahvistetaan, kunnioitetaan, jatketaan ja jaetaan myös toisten kanssa. Lasten tarinoita kirjataan ylös mahdollisuuksien mukaan. Lapsen on luontevaa kuvittaa sanoja tai sanottaa kuvia. Taiteellisen prosessin merkityksestä puhutaan myös vanhemmille. Se on usein merkityksellisempää kuin valmis teos. Omien ja toisten töiden kuvailemista ja analysoimista harjoitellaan: näkemisen ja kuvailemisen taito on yhtä tärkeää kuin käsillä tekeminen. Tietotekniikkaa käytetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan.
Kaikki Tatavuun varhaisän kuvataideopetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä ja toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. Ryhmätehtävien avulla opetellaan suhtautumista toisiin ja vahvistetaan hyvää käytöstä. Se on kohteliasta, uteliasta ja sallivaa.
Varhaisiän kuvataidekasvatus harjoittaa lapset pienestä pitäen huolehtimaan ja kunnioittamaan työskentelyyn käytettäviä välineitä ja materiaaleja. Lapset oppivat pesemään siveltimet, lajittelemaan tekemisessä syntyneet roskat ja siistimään oman työskentelytilansa. Oppilasta opetetaan kuvan rakentamisessa ja muotoilun peruskäsitteistön hahmottamisessa, tutustutetaan eri välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin niin, että erilaiset piirtimet, paperit ja materiaalit tulevat tutuiksi.
Tatavuussa kuvataidekasvatus on kokonaisvaltaista, tietopohjaista, pitkäjänteistä ja erilaisten teemojen ympärille rakennettua.
Varhais-iän kuvataidekasvatuksen laskennallinen laajuus on 32 opetustuntia lukuvuodessa.

5.2 Opintokokonaisuudet 1-3, ikäryhmät 7-9, 10-12, 13-16

5.2.1 Opintokokonaisuudet 1-3, perusteet (ikäkaudet 7-9-vuotiaat)
Taidekoulu Tatavuun kuvataiteen perusteissa oppilas oppii ilmaisemaan itseään taiteen eri osa-alueilla, joita ovat piirtäminen, maalaaminen, rakentelu ja muovailu, tila- ja ympäristötaide sekä yhteisötaide. Oppilas tutustuu eri tyylisuuntiin ja aikakausiin joustavasti oman työskentelynsä lomassa monipuolisten aiheiden kautta. Vuodenaikojen juhlat ja kulttuuriset perinteet otetaan huomioon kuvataiteen aiheita valittaessa. Myös arkkitehtuuri- ja mediakasvatus sisällytetään luontevasti osaksi taiteen perusopetusta nykytaidetta unohtamatta.

Kuvataiteen perusteiden tavoitteena on, että oppilaan myönteinen minäkuva ja itsetunto kehittyvät oman työskentelyn avulla. Oppilas perehtyy monipuolisesti materiaalien ja tekniikoiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin sekä taitojen ja tietojen soveltamiseen omissa töissään. Opiskelun teemat ja tehtävät on valittavissa niin, että oppilas kokee tekemisen ja oppimisen iloa. Oppimisen sisällön keskiössä on vahvistaa oppilasta havainnoimaan entistä herkemmin omaa ympäristöä, tunnistamaan ja erottamaan taiteen eri osa-alueet, harjoittelemaan tilan ja suhteiden ymmärtämistä, rakenteiden tuntemusta ja kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksia. Luova ongelmanratkaisu on kaiken oppimisen keskiössä. Myös omaan työhön ja työskentelyyn keskittymistä, omasta työtilasta ja välineistä huolehtimisesta vahvistetaan. Kun kuvallinen työskentely pohjautuu oppilaan omiin havaintoihin, mielikuviin ja mielikuvitukseen, kuvallisen oppimisen ohella myös itsetunto vahvistuu. Oppilas opettelee tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden töitä. Retket ja dialogiin pohjautuvat näyttelykäynnit ovat osa opetusta.

Opetus toteutetaan yhteisinä teemallisina opintokokonaisuuksina. Opetus on ryhmämuotoista ja käytettävät materiaalit ovat ikäkaudelle sopivia. Motorisia kykyjä harjoitetaan edelleen. Myös retket luontoon ja ympäristön

5.2.2 Opintokokonaisuudet 1-3, Perusteet (ikäkaudet 10-12-vuotiaat)
Tavoitteena on, että oppilas harjoittelee uusien materiaalien ja eri työskentelyvälineiden käyttöä laajemmin, entistä tarkoituksenmukaisemmin, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Oppilaan kuvallinen ajattelu kehittyy samoin kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan.
Opintojen sisällössä tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja taidehistorian tuntemusta. Kuvataideleireillä syvennytään sekä rakennettuun ympäristöön että luonnonmaisemaan monipuolisin harjoituksin ja eri tekniikoita soveltaen. Kuvataideleirit ovat vapaavalintaisia opintoja. Näyttelykäynnit ja retket ovat osa opetusta.
Opetus toteutetaan teemallisina kokonaisuuksina, jossa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Käytettävät materiaalit vaativat aiempaa enemmän yksilöllistä syventymistä ja kädentaitoja. Kolmiulotteisen muodon rakentaminen, grafiikka ja perspektiivin hallitseminen tulevat osaksi visuaalista maailmaa. Työskentely painottuu yhä enemmän etukäteis- suunnitteluun ja erilaisten aiheiden pitkäjänteiseen kehittelyyn.

5.2.3 Opintokokonaisuudet 1-3, Kuvataiteen teemaopinnot (13-16-vuotiaat)
Teemaopinnoissa, jotka sisältävät lukuvuosittain vaihdellen keramiikka-, tekstiili-, piirustus-/maalaus- ja sarjakuvataiteen sekä animaation opintokokonaisuuksia, mukaan lukien ympäristö-, kierrätys- ja nykytaiteen, vahvistetaan perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoa.
Oppilaan on teemaopinnoissa mahdollista keskittyä myös itselleen läheisen työskentelytavan kehittämiseen ja syventää osaamistaan sillä taidealueella, jonka kokee omalle ilmaisulleen sopivaksi. Materiaalioppi ja sen syvempi tuntemus, sekä oman materian haltuun ottaminen on osa teemaopintojen opetusta. Kuvataiteen teemaopintojen tavoitteena on, että oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella.
Ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä vahvistetaan erilaisten taidetehtävien avulla koko teemaopintojen ajan. Oppilas oppii valitsemaan ja käyttämään työskentelyynsä sopivia työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja. Hän oppii prosessimaiseen työskentelyyn edeten suunnitelmista lopulliseen kuvataiteelliseen esitykseen, joka voi myös olla yhdistelmä eri taidelajeja. Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä, taiteen sanallistamista, itsearviointia ja ryhmässä toimimista. Keskeinen sisältö on kuvallinen ilmaisu, taiteentuntemus, taidehistoria, nykytaide, oppilaan oma kulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kulttuurien kuvallinen maailma, rakennettu ja luonnonympäristö, erilaiset esineympäristöt ja kuvallinen media.

Opetuksessa tuetaan oppilaiden omista havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja elämänpiiristä ja heille itselleen merkityksellisestä kuvakulttuurista nousevia sisältöjä. Kokemuksellisuuden rinnalla syvennytään eri aikakausia esittäviin teoksiin, kulttuureihin ja visuaalisen taiteen lajeihin. Tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin ja pohditaan kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.
Teemaopinnoissa osallistutaan paikalliseen taidetoimintaan ja tutustutaan taiteen eri instituutioihin ja muihin kulttuurikohteisiin. Erilaiset näyttelykäynnit, vierailut taiteilijoiden luona, taideretket ja koko päivän kestävä yhteinen taidematka on osa vuosittaista kuvataideopetusta.
Teemaopinnoissa on mahdollisuus halutessaan tehdä taideprojekti, jossa pääsee syventämään, kehittämään ja vahvistamaan omaa ilmaisua ja materiaalituntemusta pitkäjänteisen työskentelyn avulla. Lopputulos voi olla taideteos tai taiteellinen portfolio.
Kuvataiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään voidaan sisällyttää muiden taideoppilaitosten opintoja. Valinnaiset opinnot voivat olla myös kuvataidekoulun omilla perusopintojen ulkopuolella järjestettävillä leireillä suoritettuja.

6 Oppiminen ja arviointi

6.1 Opetussuunnitelman yleisen oppimäärän tavoitteet ja arvioinnin kohteet
Arvioinnin tehtävä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ARVIOINNIN KRITEERIT?
Taidekoulu Tatavuun opettajan antama arviointi on avointa, jolloin oppilas saa tunnilla palautetta työskentelystään ja teoksistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kyky ymmärtää sisältöjä, visuaalisia osatekijöitä sekä erilaisten materiaalien ja tekniikkojen käyttöä. Taidekoulu Tatavuussa oppilas saa sanallisen arvioinnin, niissä huomioidaan oppilaan taidollinen ja tiedollinen kehittyminen.

6.2 Arviointi opintojen aikana
Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaan osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta. Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon näissä opetussuunnitelman perusteissa kuvatut taiteenalan yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista opintosuunnitelmassa.
Taidekoulu Tatavuun oppilas saa lukuvuosittain arvioinnin, missä huomioidaan oppilaan taidollinen ja tiedollinen kehitys, kehittymistä opinnoissaan, suhteessa oppilaan omaan aiempaan kehitykseen. Osana arviointia on oppituntien aikana saatu kritiikki. Oppilaita ja vanhempia kannustetaan taidenäyttelyn pystyttämiseen Galleria Villisiassa (ilmainen sovittuna aikana) tai muussa sopivassa paikassa.

6.3. Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Oppilaan toivotaan osallistuvan tunneille säännöllisesti, jotta hänellä on mahdollisuus edetä opinnoissaan. Oppilaalla on osoittaa osaamisensa aikaisemmasta oppimisesta. Hänen muut opintonsa voidaan hyväksilukea.

6.4. Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.
Taidekoulu Tatavuun perusopetuksen yleisen oppimäärän todistus sisältää seuraavat asiat: todistuksen nimi, koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen nimi, taiteenala, oppilaan nimi ja henkilötunnus sekä opiskeluaika vuosina. Oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän opinnot – kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus, teemaopinnot – kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus, rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima, taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä. Osallistumistodistuksen oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnoista. Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suoritetuista taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä. Perusopintojen päättötodistuksen arviointi on sanallinen eikä siinä käytetä arviointiasteikkoa.

7 Oppilaaksi ottamisen periaatteet, opetuksen säännöt

7.1 Oppilaaksi ottamisen periaatteet, opetuksen säännöt
Taiteen perusopetukseen voivat uudet opiskelijat hakea vapaille oppilaspaikoille maaliskuun aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti internetsivujen kautta. Vapaita paikkoja voi kysyä koko lukuvuoden aikana. Opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti oppilaalle / huoltajalle.
7.2 Taidekoulu Tatavuun säännöt
Oppilaan tulee osallistua säännöllisesti opetukseen. Oppilas ei saa opintorekisteriin suoritusta, mikäli poissaolot ylittävät 30%. Mahdollisesta korvaavuudesta on otettava yhteyttä joko ryhmän opettajaan tai Soukan Taideseura ry:n taloudenhoitajaan. Opetustunti alkaa ja loppuu sovittuna aikana. Oppilaan on tultava ajoissa tunnille. Oppilaan on hyvä ottaa huomioon, että hän on sopivilla vaatteilla varustautunut, oppitunneille annetaan suojaessut ja sisäkengät. Opettaja ilmoittaa poissaolostaan vanhemmille, peruuntunut opetustunti järjestetään mahdollisimman pian. Oppilas saa poistua taidetilasta tuntien päätyttyä. Huoltajan tulee hakea alle 7-vuotiaat oppilaat koulusta opetustuntien jälkeen. Oppilailla on velvollisuus noudattaa opettajan antamia ohjeita. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työskentelyä ja antaa kaikille työrauhan. Toisten oppilaiden töihin kajoaminen sekä niiden negatiivinen kommentointi on kiellettyä.
Opetuskertaan kuuluu materiaaleista ja välineistä huolehtiminen, niiden puhdistaminen käytön jälkeen ja vieminen omille paikoilleen, sekä työskentelypaikan siivoaminen ja töiden laittaminen niille varatuille paikoille. Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opetustilanteissa ei puhuta negatiivisesti muista ryhmän jäsenistä tai ulkopuolisista. Mikäli oppilas toistuvasti häiritsee opetusta ja muiden työskentelyä, ryhmän opettaja keskustelee asiasta oppilaan kanssa. Mikäli häiritseminen jatkuu, opettaja ottaa yhteyttä oppilaan huoltajaan. Tarvittaessa huoltaja kutsutaan oppilaan kanssa koululle keskustelemaan ryhmän opettajan tai muun johtavan henkilön kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Oppilaan tulee käyttää ja kohdella Taidekoulu Tatavuun omaisuutta huolella ja tarkoituksenmukaisesti. Kaikenlainen ilkivalta on kielletty. Oppilas / huoltaja joutuu korvaamaan aiheutetun vahingon. Materiaalien ja yhteisen omaisuuden kunnioittaminen on tärkeää.
Opetuskieli Taidekoulu Tatavuussa on suomi. Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, toivotaan osallistuvan ja keskustelevan taitojensa mukaan suomen kielellä.
Taidekoulu Tatavuu tarjoaa jokaiselle oppilaalle turvallisen ja miellyttävän ympäristön harrastamiseen.

8 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Taidekoulu Tatavuun tiedotus koteihin hoidetaan huoltajien kanssa henkilökohtiasesti tai sähköpostitse. Tarvittaessa huoltajalla on mahdollisuus keskustella sovittuna ajankohtana lapsensa opettajan kanssa.
Lisätietoja toiminnasta löytyy: http://www.soukantaideseura.fi
Huoltajan on ilmoittautumisen yhteydessä mainittava lapsen allergioista tai mahdollisista muista huomioitavista seikoista opetukseen nähden. Opetuksessa mahdollisesti sattuneiden ongelmatilanteissa huoltajaa pyydetään ottamaan yhteyttä välittömästi ryhmän opettajaan tai rehtoriin. Huoltajan tulee ilmoittaa rehtorille henkilö- ja osoitteenmuutokset sekä muista muutoksista, jotka koskevat opetusta.

9 Toiminnan jatkuva kehittäminen

Taidekoulu Tatavuun opettajat kehittävät jatkuvasti koulun pedagogiikkaa ja ovat herkkiä kuulemaan ja aistimaan ajan ilmiöitä. He ovat avoimia niin taidekentällä, yhteiskunnassa kuin maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja ilmiöihin.
Yhteiskunnan ja ympäristön sosio-ekologinen muuttuminen asettaa opetukselle ja oppimisympäristöille haasteita. Kun erilaiset mediat vievät enenevässä määrin lasten huomiota ja koukuttavat, syntyy ristiriitatilanteita. Pedagogiikan metodit joutuvat koetukselle, kun lasten kyky keskittyä pitkäjänteisesti alenee ja uuden oppiminen vaarantuu. Informaatiotulva ja siihen oleellisesti liittyvä runsas visuaalisen maailman läsnäolo tuo monen hyvän asian mukana ongelmia. Lasten vanhemmilla ja kasvattajilla on suuri vastuu. Meiltä yhdessä huoltajien kanssa edellytetään kaukonäköisyyttä ja ymmärrystä, kuinka tukea lapsen hyvinvointia ja henkistä kehitystä turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä.
Taidekoulu Tatavuu pyrkii rakentamaan uudenlaista, rauhoittavan opetusmetodin mukaista lähestymistapaa. Taide on ohjaava voimavirta löytää omat voimansa luovuuden kautta ja päästää luovuus nousuun.
Opettajat osallistuvat kehityskeskusteluihin lukuvuoden aikana.

10 Organisaatio

Taidekoulu Tatavuu toimii Soukan Taideseura ry:n alaisuudessa. Taidekoulun toiminnasta vastaa Soukan Taideseura ry:n hallitus. Opetuksesta vastaava johtaja on rehtori, joka on kuvataidekasvatukseen pätevöitynyt taiteen maisteri (TaM).
Opetusta antavat kuvataideopettajat.