2 Opetuksen toteuttaminen

2.1 Oppimisympäristö

Taidekoulu Tatavuun oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuudet taiteenalan opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöjen valinnassa on myös otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet ja erilaiset yhteistyön mahdollisuudet.

2.2 Kuvataidekoulun toimintakulttuuri

Taidekoulu Tatavuun toimintakulttuurin perusta on taiteen tekemisen kautta uuden oppimisessa ja löytämisessä. Omista oivalluksista kumpuaa oppimisen ja tekemisen ilo. Kun se yhdistyy mielikuvitukseen, rohkeus omiin ideoihin ja kokeiluihin vahvistuu. Lapsen ja nuoren kehityksen ja kokemuksellisuuden huomioon ottava kasvatuskulttuuri tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia.

Tatavuun opetuksen keskiössä, kaikessa vuorovaikutuksessa on aito kohtaaminen ja lähimmäisen huomioiminen. Yhteisön jäseniä kuunnellen luodaan omannäköistä taidekulttuuria ja kuvataideopetusta. Kokeilevassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä myös epäonnistumiset ovat osa oppimista ja taiteellista kehittymistä. Taidetekniikoiden ja materiaalien valinnoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen ohjaama elämäntapa.

Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen, kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. Kulttuurien monimuotoisuus ja kielitietoisuus, sekä toiminnan läpinäkyvyys luo vahvan pohjan taiteelliselle toimintakulttuurille. Arviointi ja rakentava vuorovaikutus on osa oppilasyhteisön sisäistä, huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Tatavuun toimintakulttuurin perusta on jatkuvassa pedagogiikan ja kuvataiteenalan osaamisen kehittämisessä. Siihen liittyy oleellisesti oppilaitoksen johtaminen, arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. 

2.3 Kuvataidekoulun toiminta-ajatus

Taidekoulu Tatavuu järjestää tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, pätevien opettajien antamaa taiteenperusopetusta lapsille ja nuorille.

Taiteen perusopetus on laajuudeltaan yleisen oppimäärän mukainen. Opetus on monipuolista, sisällöt ja opetusmetodit suunnitellaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus on suunnattu 7-16- vuotiaille. Koulu järjestää myös valmentavaa opetusta alle kouluikäisille, 3-6- vuotiaiden opetus on varhaisiän taidekasvatusta.

Taidekoulu Tatavuu on keskittynyt opetuksessa yhteen visuaalisten taiteiden aineeseen, kuvataiteisiin.

Taidekoulu Tatavuun perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taidekoulu Tatavuun taiteen perusopetus rakentuu moniarvoisen ja alati uudistuvan

kulttuuriperinnön ymmärtämiseen ja vaalimiseen. Oppilasta vahvistetaan omaehtoiseen taideilmaisuun ja tulkintaanarvioimaan omia taitojaan. Oppilaiden luova ajattelu ja yhteisöllisyys vahvistuvat oppilaiden keskinäisessä ja opettajan kanssa käydyssä dialogissa. Tatavuun taidekasvatus pyrkii tukemaan oppilaan identiteetin kokonaisvaltaista rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä taiteen keinoin.

Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti, tulevaisuudessa myös kansainvälisesti.

Taidekoulu Tatavuun taiteilijataustaiset kuvataideopettajat välittävät omalla aktiivisella taidetoiminnallaan taiteen merkitystä. Välittävä pedagogiikka antaa oppilaille kokemuksen turvallisuudesta, luotettavuudesta, läsnäolosta, kärsivällisyydestä, keskittymisen taidosta, suunnitelmallisuudesta, terveestä minästä, realismista, myötätunnosta, hyvän elämän ajatuksesta – kaikesta siitä mikä vahvistaa lapsen ja nuoren omia elämäntaitoja.