6 Oppimisen arviointi

6.1 Opetussuunnitelman yleisen oppimäärän tavoitteet ja arvioinnin kohteet

Arvioinnin tehtävä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.

Taidekoulu Tatavuun opettajan antama arviointi on avointa, jolloin oppilas saa joka tunnilla palautetta työskentelystään ja teoksistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kyky ymmärtää sisältöjä, visuaalisia osatekijöitä sekä erilaisten materiaalien ja tekniikkojen käyttöä. Taidekoulu Tatavuussa oppilas saa lukuvuosittain sanallisen arvioinnin, niissä huomioidaan oppilaan taidollinen ja tiedollinen kehittyminen.

6.2 Arviointi opintojen aikana

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaan osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta. Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon näissä opetussuunnitelman perusteissa kuvatut taiteenalan yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan päättämällä tavalla. Yleisen oppimäärän opintojen aikaista arviointia täsmennetään taiteenalakohtaisesti taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa.

Taidekoulu Tatavuun oppilas saa lukuvuosittain sanallisen arvioinnin, missä huomioidaan oppilaan taidollinen ja tiedollinen kehitys, kehittymistä opinnoissaan, suhteessa oppilaan omaan aiempaan kehitykseen. Osana arviointia on oppituntien aikana saatu kritiikki. Oppilaita osallistetaan taidenäyttelyiden pystyttämiseen, jotka myös kehittävät oppilaan itsearviointia. 

6.3. Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

6.4. Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

Taidekoulu Tatavuun perusopetuksen yleisen oppimäärän todistus sisältää seuraavat asiat: todistuksen nimi, koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen nimi, taiteenala. oppilaan nimi ja henkilötunnus, opiskelu aika vuosina. Oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän opinnot – kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus, teemaopinnot – kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus, rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima, taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymis-päivämäärä. Osallistumistodistuksen oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnoista. Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suoritetuista taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä. Perusopintojen päättötodistuksen arviointi on sanallinen eikä siinä käytetä arviointiasteikkoa.